Úvodná stránka
O nás

SORTIMENT
Šijacie stroje
Vyšívacie stroje
Obnitkovacie stroje
Coverlocky

POUŽITÉ STROJE
Bazár

PODMIENKY
Ako nakupovať
Obchodné podmienky
Záručný a reklamačný poriadok

SERVIS
Predpredajný servis
Záručný servis
Pozáručný servis
Dobrá rada nad zlato

KONTAKT
Adresa prevádzky

návštevník:   232478


banner
Kúpte si stroj u nás a o záručný a pozáručný servis máte postarané.

Obchodné podmienky.

1) Všeobecné podmienky.

Pre účely týchto podmienok sa rozumie (ak z kontextu nevyplýva inak):

 • a Predávajúci: PRECISE - Ján Poliak, Športová 543/28, 972 01 Bojnice.

 • b Kupujúci: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo služby predávajúceho.

 • c Výrobok/tovar: Výrobkom sa rozumejú produkty, vyrobené predávajúcim, alebo výrobky tretích osôb dodávané predajcom.
 • d Miesto plnenia: Je adresa sídla firmy.

  Kupujúci uskutočnením elektronickej objednávky realizovanej vyplnením a zaslaním identifikačného formulára, ktorý je k dispozícií v internetovom obchode predávajúceho a akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim.
  Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, respektýve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

  Tovar je zasielaný na úzamí Slovenskej Republiky.

  2) Predmet zmluvy.

  Predmetom zmluvy sú len položky vyslovene uvedené v kúpnej zmluve - objednávke.(Ďalej len tovar) Údaje o tovare, ktoré predávajúci získal od výrobcov sú nezáväznými a predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:

 • nepoškodený v súlade so špecifikáciou, lebo vlastnosťami obvyklími pre tento druh tovaru,
 • vyhovujú normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • vybavený návodom na použitie, záručným listom, pokiaľ je to pri vybranom druhu tovaru obvyklé.

  3) Objednávka tovaru.

  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné vyplnenie identifikačného formulára predpísanými údajmi. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavená a zaslaná výzva k úhrade vo formáte PDF na ním uvedený e-mail. Ak táto bude v určenom čase uhradená na číslo účtu predávajúceho v nej uvedenom v plnej výške, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  4) Cena a platenie.

  Ceny uvedené na stránkach E-shopu predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v závislosti na zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a dodávateľov.
  Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do zaplatenia úplnej kúpnej ceny.
  Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim je súčastne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru je možné výlučne až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nieje dohodnuté inak.
  K cene tovaru sa s výnimkou osobného odberu pripočítava cena balného a poštovného ktorá je stanovená pri bežných zásielkach 6,25- € bez DPH.
  Pri objednávke tovaru v hodnote vyžšej ako 300,- € sa balné a poštovné neúčtuje
  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny výšky tejto ceny pri neštandardne rozmerných váhových zásielkách.

  5) Dodacie podmienky.

  Dodacia lehota začína plynúť od momentu pripísania platby za tovar na bežný účet predávajúceho. Súčasťou dodávky tovaru je aj realizácia predpredajného servisu, zaväzuje sa predávajúci za podmienok ak je tovar v jeho sklade, dodať tento zásielkovej službe najneskôr do 8 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená v prípade, že oneskorenie je spôsobené vyžšou mocou, alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim o čom bude kupujúci upovedomený.
  Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Dopravu na miesto určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie a záručný list.
  Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od dopravcu vizuálne skontrolovať a reklamovať zjavné vady pri prevzatí. Má právo tovar neprevziať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou, alebo ak je tovar nekompletný. Poškodenie obalu zistené pri prevzatí je zákazník povinný zapísať do odovzdávacieho dokumentu doručovateľa a bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.
  V prípade doručenia rozmernejššieho a ťažšieho tovaru dopravnou službou, táto nieje povinná riešiť donášku priamo do bytu. Z tohto dôvodu musí kupujúci počítať so zabezpečením tejto služby svojpomocne. Reklamácie na nevykonanú donášku tovaru dopravnou službou predávajúci nebude akceptovať.
  Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne v mieste sídla predávajúceho.

  6) Odstúpenie od zmluvy.

  Ak nedôjde v termíne splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre k úhrade kupujúcim, automaticky považuje predávajúci zmluvu za zrušenú. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-ich kalendárnych dní, odo dňa prevzatia tovaru. (Nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste sídla, alebo predajnom mieste predávajúceho)

  Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy dodržať nasledujúce podmienky:

 • písomne kontaktovať predávajúceho (e-mailom) s uvedením žiadosti o odstúpení od zmluvy,
 • zaslať na vlastné náklady tovar na adresu sídla predávajúceho v pôvodnom nepoškodenom obale, pričom tovar nesmie byť použítý, musí byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu a pod.) vrátane dokladu o kúpe,
 • zaslaný tovar musí byť poistený, v opačnom prípade kupujúci znáša prípadnú škodu vzniknutú jeho odcudzením, alebo poškodením.

  Pri splnení všetkých vyžšie uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu cenu za tovar na uvedený účet kupujúceho.

  7) Reklamácie.

  Reklamácie vád tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

  8) Záručný a pozáručný servis.

  Záručný a pozáručný servis je realizovaný na adrese sídla predávajúceho a riadi sa týmito podmienkami.

  9) Ochrana osobných údajov kupujúcich.

  Osobné údaje použité vo formuláry sú určené len na poštovú komunikáciu s kupujúcim a nebudú poskytnuté na iné účely ako na účely tohoto obchodu. Nebudú poskytnuté tretej strane a v ďalšom spracovaní budú slúžiť výlučne na zabezpečenie účtovných a archivačných operácií v zmysle zákona 122/2013 Z.z.

 • Šijacie stroje    Domov


  © 2016: Ján Poliak