Úvodná stránka
O nás

SORTIMENT
Šijacie stroje
Vyšívacie stroje
Obnitkovacie stroje
Coverlocky

POUŽITÉ STROJE
Bazár

PODMIENKY
Ako nakupovať
Obchodné podmienky
Záručný a reklamačný poriadok

SERVIS
Predpredajný servis
Záručný servis
Pozáručný servis
Dobrá rada nad zlato

KONTAKT
Adresa prevádzky

návštevník:   232483


banner
Kúpte si stroj u nás a o záručný a pozáručný servis máte postarané.

Reklamačný poriadok.

I.Všeobecné ustanovenia

1) Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie (ak z kontextu nevyplýva inak):

 • a) Predajca: PRECISE – Ján Poliak, Športová 543/28, 972 01 Bojnice, IČO: 30 431 557, IČ DPH: SK1020582651.
 • b) Kupujúci: Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo služby predávajúceho.
 • c) Výrobok/tovar: Výrobkom sa rozumejú produkty, vyrobené predávajúcim, alebo výrobky tretích osôb dodávané predajcom.

  2) Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamácie tovaru a služieb dodaných predávajúcim. Ďalej vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a pozáručné opravy tovaru.

  3) Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a Zákon na ochranu spotrebiteľa.

  4) Dodaním tovaru kupujúcemu sa považuje za prejavenie súhlasu s týmto Reklamačným poriadkom.

  5) Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, ak niesú v zmluve dojedné iné záručné podmienky. V takomto prípade sú zmluvné podmienky nadradené tomuto poriadku. Vzájomná dohoda nadobúda platnosť iba v prípade, že je predložená v písomnéj forme a je potvrdená podpismi osôb oprávnených za predávajúceho a kupujúceho jednať.

  II.Záručné podmienky.

  1) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

  2) Kupujúci je povinný zaistiť prehliadku tovaru pri prevzatí a je povinný všetky takto zistené chyby oznámiť ihneď predávajúcemu. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovar.

  3) Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru vykonanej pracovníkom predajcu.

  4) V prípade že tovarom je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií. Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným používatreľom sofwarového produktu a akceptuje licenčné dojednania výrobcu softwaru.

  5) Pri použití verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave, riadi prepravným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami Občianskeho resp. Obchodného zákonníka a obchodnými podmienkami E-shopu.

  6) Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prepravy je kupujúci povinný minymálne počas záručnej doby uchovať prepravný obal stroja. Ak očakáva aj využitie pozáručného servisu je tiež dobré tento zachovať naďalej.

  7) Pri odovzdávaní programovatelného stroja na opravu je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu.

  8)Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na pamäťových kartách alebo vo fyzickej pamäti stroja.

  9) Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerrným mechanickým opotrebením.

  10) Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného, výrobcom inštalovaného softwaru spôsobené zásahom kupujúceho alebo treťou stranou do nastavenia inštalačného softwaru.

  11) Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

  12) Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v nasledujúcich prípadoch:

  a) stratou záručného listu, stratou dokladu o zaplatení

  b) porušením ochranných či záručných päčatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku

  c) mechanickým poškodením tovaru

  d) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) a pri elektrických špirálach – výhrevných telesách, aj bez zmeny vonkajšieho vzhľadu

  e) poškodením tovaru pri preprave(tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)

  f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je špecifikované výrobcom

  g) neodbornou inštaláciou, zlým zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

  h) tovar bol poškodený nadmerným zařažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami

  i) vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov

  j) tovar bol poškodený prírodnými živlami

  III.Spôsob vykonania reklamácie a pozáručnej opravy.

  1) Reklamácie tovaru sa uplatňujú v serviných strediskách predávajúceho, ak nieje v zmluve uvedené inak alebo ak sa reklamácia neriadi pravidlami uvedenými na originálnom záručnom liste dodanom priamo výrobcom/distribútorom výrobku.

  2) Pri uplatnení reklamácie a pozáručnej opravy na tovar je kupujúci povinný dodať:

  a) kompetný tovar vrátane pôvodného príslušenstva (manuály, diskety, káble a pod.)

  b) doklad preukazujúci oprávnenosť reklamácie (záručný list list s výrobným číslom, faktúra s príjmovým dokladom, alebo ústrižok z pokladne)

  c) správu s jasným popisom chyby.

  3) Pri reklamácii tovaru, na ktorý sa vzťahuje zákonná záruka, vykoná predajca odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmenou dielu alebo chybného tovaru za bezchybné, s pôvodným tovarom úplne funkčne kompatibilným, rovnakých, alebo lepších technických parametrov. Rozhodnutie o spôsobe odstránenia chyby je v právomoci predajcu.

  4)Konkrétna dĺžka záruky je stanovená na príslušnom záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nadmerným opotrebovaním či nesprávnym použitím daného tovaru.

  5)V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie, a ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  IV. Dĺžka záruky.

  1) Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

  2) V prípade výmeny tovaru za nový, dostane zákazník doklad (reklamačnú výdajku), kde je uvedené nové výrobné číslo vymeneného tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dokladu o zaplatení a tejto reklamačnej výdajky.

  3) Na spotrebný materiál (žiarovky, el. Špirály, výhrevné telesá, termostaty, tepelné poistky, vypínače, spínače, hadice, prívodné káble, ihly, chytače, nože orezu, nože odstrihu, stehové dosky, pätky, vodiče nití a pod.) sa záruka nevzťahuje.

  V.Pozáručná oprava.

  1) Predávajúci poskytuje vo svojom servisnom stredisku pozáručné opravy na tovar, ktorý bol zakúpený vo firme predávajúceho (prípadne zariadenia zvlášť špecifikované) a riadi sa cenami dohodou.

  2) Kupujúci je povinný doložiť k chybnému stroju objednávku na opravu spolu s jasným popisom chyby, záručný list a doklad, alebo kópiu dokladu o zaplatení.

  3) Kupujúci doručí tovar na opravu osobne alebo na vlastné náklady a riziko, na adresu servisného strediska, alebo po dohode je možná návšteva servisného technika v mieste požiadavky kupujúceho za úhradu.

  4) Servisné stredisko bude kupujúcemu účtovať vykonanú prácu, výmenu dielov, dopravné náklady a prípadné prirážky na základe dohody.

  5) Kupujúci je o termíne realizácie opravy informovaný pri prevzatí stroja do opravy a v tomto termíne sa môže o stave zákazky informovať a túto si prevziať.

  6) Na požiadanie je možné tovar zaslať obvyklou prepravnou službou na náklady a riziko kupujúceho.

  7) V prípade že si kupujúci neprevezme zákazku do 30 dní od jej realizácie, bude mu účtované stojné v hodnote 0,50-€ za každý deň a stroj. V prípade že sa kupujúci do troch mesiacov neohlási a neprevezme si zákazku, bude k tomu vyzvaný písomne na uvedenú adresu. Ak ani po tejto výzve nebude reagovať a tovar si neprevezme a nezaplatí dĺžnu čiastku, má predávajúci právo tento tovar znehodnotiť, alebo predať tretej osobe.

  VI. Cenník opráv.

  1) Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.

  2) V prípade neoprávnenej reklamácie sú kupujúcemu účtované všetky náklady spojené s testovaním a opravou tovaru.

  3) U mimozáručných opráv je účtovaná cena dohodou.

  VII.Záverečné ustanovenia.

  1) Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.1.2016.

  2) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 • Šijacie stroje    Domov

  © 2016: Ján Poliak